30.9.13
THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM


Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam

Vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường Toàn Cầu (TF099859)

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm soạn thảo thông tư về tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp hóa chất đã lựa chọn của Bộ Công Thương

Chuyên gia tư vấn độc lập trong nước

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) ủy thác quản lý qua Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam (sau đây được gọi tắt là “Dự án). Dự án có kế hoạch sử dụng một phần vốn viện trợ thuê dịch vụ tư vấn trong nước để hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm soạn thảo thông tư về tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp hóa chất đã lựa chọn của Bộ Công Thương.

Dự án do Bộ Công Thương thực hiện thông qua Ban quản lý dự án. Ban quản lý dự án sẽ tuyển chọn một chuyên gia tư vấn độc lập trong nước để hỗ trợ nhóm soạn thảo thông tư về tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp hóa chất đã lựa chọn của Bộ Công Thương.Khối lượng công việc được dự kiến khoảng 36 ngày-người bắt đầu từ tháng 10 năm 2013 và dự kiến hoàn thành vào tháng 03 năm 2014.

Ban quản lý dự án kính mời các chuyên gia tư vấn độc lập có tư cách hợp lệ bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các chuyên gia tư vấn độc lập quan tâm phải cung cấp các thông tin cho thấy họ có đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn (sơ yếu lý lịch trong đó mô tả kinh nghiệm trong các dịch vụ tư vấn tương tự, v…).

Công ty tư vấn có thể giới thiệu các chuyên gia tư vấn độc lập của mình với BQLDA. Trong trường hợp này, năng lực của công ty tư vấn sẽ không được đánh giá, chỉ đánh giá năng lực của các chuyên gia tư vấn độc lập, và BQLDA sẽ ký hợp đồng với chuyên gia tư vấn độc lập đã được tuyển chọn, không ký hợp đồng với công ty giới thiệu.

Chuyên gia tư vấn độc lập trong nước sẽ được lựa chọn tuân thủ theo thủ tục quy định tại Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới “Tuyển chọn và thuê tư vấn do Bên vay của Ngân hàng thế giới thực hiện” (bản tháng 05/2004 và sửa đổi tháng 10/2006 và tháng 5/2010).

Các chuyên gia tư vấn độc lập trong nước quan tâm có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ dưới đây từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần hoặc qua thư điện tử đến chị Nguyễn Thu Phương tại địa chỉ vn.cpee@gmail.com.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng fax, email hoặc bằng văn bản tới địa chỉ sau trước 16h00 ngày 07 tháng 10 năm 2013:

Dự án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
Phòng 502, nhà A, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà nội, Việt nam
Tel/Fax: +84(4) 3938 7835
Email: vn.cpee@gmail.com

Nguồn: http://cpee.vn/recruitment