31.10.13
English summary below the Vietnamese text 

Ngày 16/8/2012 Bộ Công Thương đã có Quyết định số 4715/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030” với các nội dung: Đến năm 2020, tổng công suất lắp đặt đạt xấp xỉ 700 MW với sản lượng điện gió tương ứng 1.500 triệu kWh; đến năm 2030, dự kiến công suất lắp đặt tích luỹ đạt khoảng 2.500 MW với sản lượng điện gió tương ứng là 5.475 triệu kWh.

Danh mục phát triển dự án điện gió giai đoạn đến năm 2020 có các dự án ở 4 khu vực như sau:
Khu vực 1: Điện gió phong điện 1 – Bình Thuận 120 MW; Điện gió Phú Lạc 50 MW; Điện gió Phước Thể 28 MW; Điện gió Hòa Minh 14,5 MW.
Khu vực 2: Điện gió Phan Rí Thành 30 MW; Điện gío Hòa Thắng 1.1 85,5MW; Điện gió Hoà Thắng 1.2 30MW; Điện gió Hòa Thắng 1.3 20MW; Điện gió Hòa Thắng 2 40MW; Điện gió Thuận Nhiên Phong 32 MW; Điện gió Hoà Thắng 4 30MW.
Khu vực 3: Điện gió Hồng Phong 1 40MW; Điện gió Hồng Phong 2 20MW; Điện gió Thiện Nghiệp 40 MW.
Khu vực 4: Điện gió Tiến Thành 1 20MW; Điện gió Tiến Thành 2 15MW; Điện gió Tiến Thành 3 20MW; Điện gió Hàm Cường 1 15MW; Điện gió Hàm Cường 2 20MW; Điện gió Hàm Kiệm 1 15MW; Điện gió Hàm Kiệm 2 15MW.

Căn cứ tiến độ thực hiện các dự án điện gió trên, Bộ Công Thương dự kiến phương án đấu nối, quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp chi tiết cho các dự án điện gió và giao cho EVN và Chủ dự án làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng, để đấu nối các nhà máy điện gió giai đoạn đến năm 2020.

Nguồn: Sở KH-ĐT Bình Thuận

Ministry of Industry and Trade promulgated Decision No 4715/QD-BCT approving the wind power development planning of Binh Thuan province for the period 2011-2020 and the prospect by 2030. According the target by 2020, the total installed capacity will be approximately 700 MW and wind power output will be 1,500 million KW/h; and by 2030, the total installed capacity is expected to reach 2,500 MW with the output of 2,500 million KW/h.