15.11.13
Scholarship JDS của Nhật cho sinh viên Việt Nam. Sustainable Energy Supply. hạn 21.11.2013.
Thông tin thêm: http://jds-scholarship.org/country/vietnam/