18.4.14
Xem chi tiết nội dung sách

Tên sách: Cơ sở năng lượng mới và tái tạo
Nhà xuất bản: Khoa học & Kỹ Thuật
Tác giả: Đặng Đình Thống - Lê Danh Liên 
Năm xuất bản:  2006 
Định dạng: PDF
Số trang  240  trang
Dung lượng: 8.02 MB

NỘI DUNG
Cuốn sách này gồm 8 chương sau:
Chương 1: Bức xạ mặt trời
Chương 2: Nhiệt mặt trời
Chương 3: Các bộ thu năng lượng mặt trời hội tụ
Chương 4: Pin mặt trời
Chương 5: Khái niệm cơ bản về thủy khí động lực học ứng dụng
Chương 6: Thủy điện nhỏ và ứng dụng
Chương 7: Năng lượng gió và ứng dụng
Chương 8: Các nguồn năng lượng tái tạo khác

Download bản scan hoặc Mua sách tại Bizspace