26.9.14
Ấn bản 2014 của Thống kê Năng lượng Thế giới - do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phát hành miễn phí. Báo cáo cung cấp số liệu thống kê quan trọng nhất đối với sản xuất, chế biến và tiêu thụ năng lượng trong hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng quan toàn cầu và khu vực.
Xuất bản mỗi năm kể từ năm 1997, cuốn sách trình bày 16 số liệu thống kê tiêu đề khác nhau cho mỗi quốc gia, từ tổng sản phẩm trong nước để tổng cung cấp năng lượng chính để sản xuất năng lượng, CO2 phát thải bình quân đầu người. Phần tổng quan về cung cấp đồ thị cho thấy sản lượng năng lượng, thế hệ hoặc tinh chế, và sử dụng theo vùng, nhiên liệu hoặc khu vực từ năm 1973 đến năm 2013, với biểu đồ thể hiện sự khác biệt giữa hai thiết bị đầu cuối. Phần khác có mặt CO năng lượng liên quan đến 2 phát thải và thị trường khác nhau và giá bán lẻ cho một số nhiên liệu và nước.
Phiên bản: 2014 
82 trang