23.9.14

SEPS đang tìm kiếm các khái niệm dự án và các hoạt động trao đổi kiến thức để chứng minh làm thế nào để áp dụng công nghệ năng lượng tái tạo (quy mô nhỏ) để nâng cao năng suất, hiệu quả môi trường và hội nhập xã hội của các chuỗi giá trị thực phẩm. 

Thời hạn nộp đơn là ngày 29 tháng 10 năm 2014, 15:00 GMT
Các khu vực tập trung của cuộc gọi này là phía Nam và Đông Nam Á

Tìm thêm thông tin về  quá trình nộp đơn  và  tiêu chuẩn tuyển chọn  ở đây. 
Tham khảo danh sách các dự án SEPS trước đây, mời truy cập  dự án năng lượng SEPS

Tải  Mẫu hồ sơ nộp đơn SEPS 2014 ở đây.