3.10.14
GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho Việt Nam và vùng Mê Công với ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể trong việc xem xét vai trò của ngành năng lượng và những tác động môi trường liên quan tới lĩnh vực này. Sáng lập viên của GreenID bao gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội về năng lượng, môi trường có cùng tâm huyết thúc đẩy sự phát triển Xanh, ít phát thải carbon và thân thiện với môi trường gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. GreenID tin rằng các giải pháp bền vững và có hiệu quả thiết thực cho những thách thức hiện nay chỉ có thể được thực hiện thành công khi có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương vào toàn bộ tiến trình từ lập kế hoạch cho tới việc thực thi.


GreenID đang cần tuyển dụng cán bộ làm việc chính thức (full time) cho nhóm Truyền thông –Vận động Chính sách

Thông tin chi tiết xem bản Mô tả công việc đính kèm