17.4.16
Đó là kết quả một nghiên cứu trong Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ Việt Nam, do Nguyễn Đức Cường và Dersch, D. (2014) chủ trì nhằm đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp cho điện gió tại Việt Nam.

Bản Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu cho biết, Theo phân tích, mc giá FIT 10,4 US Cents/kWh (đin gió trong đất lin) và 11,2 US Cents/kWh (đin gió gn b) s thúc đẩy th trường đin gió Vit Nam phát trin mc ti đa vì mc này s cho phép đạt t l hoàn vn ni b (IRR) là 10% đối vi các d án đin gió đin hình nm trong Mc tiêu 1 (giá FIT được đảm bo trong khong thi gian 20 năm).

Quy hoch Phát trin Đin VII ca Vit Nam đặt ra mc tiêu phát trin đin gió là 1 GW vào năm 2020 (Mc tiêu 1) và 6,2 GW vào năm 2030 (Mc tiêu 2) (theo Quyết định s 1208/QĐ-TTg), tương ng vi tng đin năng sn xut t đin gió  vi t trng 0,7% năm 2020 và 2,4% năm 2030 trong tng công sut đin năng quc gia. Nhm thúc đẩy phát trin đin gió ti Vit Nam, Th tướng Chính ph đã ban hành Quyết định s 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011. Điu 14 ca Quyết định này quy định giá đin (FIT) là 7,8 US Cents/kWh đối vi các d án đin gió ni lưới. Giá FIT này bao gm phn “giá mua đin”  6,8 US Cents/kWh do EVN tr và “giá đin h tr cho bên mua ca nhà nước” 1,0 US Cents/kWh do Qu Bo v Môi trường Vit Nam tr cho các nhà phát trin d án. Tuy nhiên, sau hơn ba năm k t khi ban hành quyết định, cho đến nay vn chưa có d án đin gió mi nào xin cp phép và ch có khong 50MW công sut đin gió vi các cơ chế  riêng bit được lp đặt.  


Đối vi đin gió ngoài khơi, không có d liu cho th trường Vit Nam. Vì vy, ch có th ước tính sơ b da trên d liu t các d án châu Âu và điu chnh theo điu kin th trường ti Vit Nam. Trong kch bn cơ s, giá FIT cn thiết để thu hút nhà đầu tư s phi lên đến 23 US Cents/kWh.Đề xut điu chnh môi trường đầu tư đin gió
Mc dù giá FIT là yếu t quyết định, các điu kin đầu tư hin ti trong th trường đin gió Vit Nam li chính là các tr ngđể thu hút các thành phn mi tham gia th trường, do mc độ an toàn trong đầu tư quá thp.
So vi các d án đin truyn thng và do đặc thù v dòng tin ca các d án đin gió (có vn đầu tư gim dn và thi gian hoàn vn dài, ít nht 10 năm), quyết định đầu tư vào đin gió ph thuc rt nhiu vào các yếu t ri ro trong hot động mua bán, mà các hot động này da vào quy tc ca th trường trong nước và các tha thun.
Các yếu t sau đây được coi là nhng ri ro và phi được gii quyết để có th mang li nhng điu kin an toàn và phù hp khi đầu tư vào th trường đin gió Vit Nam:
                (i) Thiết kế li h thng thanh toán FIT theo hình thc “mt ca” hp lý (“one-stop-shop solution”) t mt ngun duy nht – khác vi cơ chế hin nay do hai đơn v (EVN và Qu Bo v Môi trường Vit Nam);
                (ii) Bo lãnh ca chính ph khi thanh toán FIT;
                (iii) Cht lượng đo gió tt hơn và tiêu chun được ci thin;
                (iv) Thông tin đầy đủ v quy hoch đin gió cp tnh và cp quc gia;
                (v) Không rõ rang v quy hoch s dng đất chng chéo; 
                (vi) Năng lc ca tư vn trong nước và dch v hu cn còn hn chế;
                (vii) Thi gian và tính minh bch trong th tc cp phép; 
                (viii) Trin khai thc hin hp đồng mu v ni lưới và mua bán đin; 
                (ix) Cơ hi min gim thuế cho nhà phát trin d án và nhà sn xut, v.v.
Chi tr giá FIT 
Mc tiêu lp đặt 1 GW đin gió vào năm 2020 và 6,2 GW vào năm 2030 (tương đương mc 0,7% và 2,4% tng đin năng d báo) có th đạt được nếu  t l v đin gió trong đất lin và gn b là 80/20. Vi giá FIT được tính là 10,4 US Cents/kWh (trong đất lin) và 11,2 US Cents/kWh (gn
b), khon kinh phí b sung bình quân năm cho FIT khong 68,6 triu USD5 khi ly mc tham chiếu là mc d kiến giá đin bình quân ca h thng6 (xem Chương 6). Giá FIT có th được thanh toán t vic tăng giá bán đin hoc t thuế.

Để xem thêm nội dung chi tiết của báo cáo, vui lòng truy cập tại: 

Proposal of an Appropriate Support Mechanism for Wind Power in Viet Nam (EN)