5.5.17
The 2nd Meeting of Vietnam Renewable Energy Network

1. Thời gian:8h-17h, thứ 7, ngày 6/5/2017

2. Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà ITIMS, ĐH Bách Khoa Hà Nội

3. Chủ đề: "NĂNG LƯỢNG GIÓ, MẶT TRỜI CƠ HỘI VÀ TRIỂN VỌNG CHO VIỆT NAM"

4. Thành phần: các nhà sản xuất, lắp đặt, vận hành, cung cấp, các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách. 

5. Chương trình: https://drive.google.com/file/d/0B6IXY2XeQteVMElIcWpZMDFTQ0E/view?usp=sharing

Vui lòng đăng ký theo liên kết sau để tạo điều kiện cho BTC hoàn thành nhiệm vụ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV4U0bfD96592C9ZrdyyujOf6LdmO4e7a3mBYmM8fUmwYArw/viewform


Trân trọng

Assoc. Prof. Mai Anh Tuan, PhD.
International Training Institute for Materials Science (ITIMS)
Hanoi University of Science and Technology
No. 1 Dai Co Viet Road,
Hanoi -Vietnam
Tel:+84438680787 Fax: +84438692963
Email: mtuan@itims.edu.vn
Biomaterials and Life Science Research Group
URL: www.itims.edu.vn | www.biomat.edu.vn