2.5.13
Cơ hội tài trợ, hợp tác từ các Quỹ tài chính, các Tổ chức phi chính phủ, các Cơ quan nhà nước về lĩnh vực Năng lượng tái tạo cho các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.