10.9.14

Một hệ thống điện mặt trời cho cụm dân cư ở nơi không có điện lưới. Photo: SMA

DEVI hiện đang biên soạn các nội dung sau:

- Pin mặt trời và lịch sử phát triển
- Nguyên lý hoạt động của tế bào quang điện
- Công nghệ sản xuất tế bào quang điện
- Vật liệu và xu thế phát triển của tế bào quang điện
- Pin mặt trời dạng màng mỏng (thin-film)
- Hệ thống pin mặt trời hội tụ (CPV-concentrating photovoltaics)
- Tổng quan về hệ thống điện mặt trời [Video]
- Ứng dụng điện mặt trời mini (pico-solar PV)
- Hệ thống điện mặt trời độc lập
- Hệ thống điện mặt trời nối lưới
- Nguyên lý hoạt động của Bộ biến đổi đện
- Các bước thiết kế một hệ thống điện mặt trời
- Các nghiên cứu hiện tại về điện mặt trời
- Những vấn đề môi trường của điện mặt trời
- Ngành công nghiệp sản xuất pin mặt trời
- Thị trường điện mặt trời trên thế giới

Tài liệu tham khảo: