14.4.14
DEVI đang xây dựng các nội dung sau:

- Lịch sử ứng dụng năng lượng gió
- Nguyên lý cơ bản của năng lượng gió
- Đặc tính của gió và các nguồn gió
- Cấu tạo của tuabin gió
- Nguyên lý hoạt động của tuabin gió
- Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất tuabin gió
- Thiết kế tuabin gió
- Hệ thống điều khiển tuabin gió
- Thiết kế hệ thống điệngió nối lưới
- Tuabin gió loại nhỏ và ứng dụng
- Hệ thống hybrid gió-mặt trời-diesel
- Công nghệ sản xuất tuabin gió
- Thị trường điện gió thế giới

Tài liệu tham khảo: